Historia Ośrodka

 

HISTORIA

Specjalnego Ośrodka

 Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie.

 

Orzeczeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Olsztynie dnia 1 stycznia 1968 r. został otwarty Państwowy Zakład Wychowawczy jako placówka koedukacyjna dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W ciągu pierwszego miesiąca istnienia placówki dyrekcja, kadra pedagogiczna i personel administracyjno - gospodarczy czyniły intensywne przygotowania do otwarcia szkoły, które nastąpiło 1 lutego 1968 roku.

W pierwszym roku nauki skupiono w nim 160 dzieci, tworząc 8 oddziałów. W latach następnych przybywało młodzieży, w ślad za tym zaś oddziałów. Największą liczbę dzieci w szkole (206) zanotowano w roku szkolnym 1970/71, co dało możliwość utworzenia dziesięciu oddziałów nauczania.

            W piątą rocznicę istnienia (1973 r.) zakład otrzymał imię Janusza Korczaka i przemianowano go na Specjalny Zakład Wychowawczy.

            Okres następnego pięciolecia był bardzo korzystny pod względem stopnia rozwoju placówki. W roku szkolnym 1975/76 dla osób przerośniętych wiekowo utworzono klasę VI uzawodowioną o kierunku rolniczym. Młodzież odbywała praktyczną naukę zawodu w pobliskim PGR w Kamionku.

W roku szkolnym 1976/77 przy Specjalnym Zakładzie Wychowawczym powstała trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu krawiectwa lekkiego damskiego. Kuratorium Oświaty i Wychowania zarządzeniem nr 8/77 z 5 kwietnia 1977 r. zmieniło dotychczasową nazwę zakładu na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy imienia Janusza Korczaka.

            Dzieci i młodzież z odległych miejscowości zakwaterowano w internacie. Wyraźnie mniejszy odsetek stanowiła młodzież z miasta i dojeżdżająca z okolicznych wsi, dla której organizowano zajęcia świetlicowe oraz dożywianie.

            Dnia 20 maja 1978 r. za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno -wychowawczej i opiekuńczej oraz pracę społeczną na rzecz środowiska, został przyznany ośrodkowi sztandar ufundowany przez społeczeństwo Szczytna oraz Komitet Rodzicielski. Posiadanie własnego sztandaru przyczyniło się do wzbogacenia życia szkolnego, właściwego eksponowania ważnych uroczystości na terenie szkoły.

W 1978 roku ośrodek obchodził również dwie ważne rocznice związane z historią placówki. Pierwsza to 10-lecie istnienia, druga to 100 rocznica urodzin patrona – Janusza Korczaka. Wydarzenia te były okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Rocznice były okazją do ufundowania tablic pamiątkowych, umieszczonych na budynku szkoły przez Komitet Rodzicielski i społeczeństwo miasta. Blasku uroczystości dodało nadanie Ośrodkowi Medalu Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach pracy z dziećmi i młodzieżą.

            W kolejnych latach nauczyciele podwyższając kwalifikacje, urozmaicali działalność pedagogiczną. Wielu pedagogów zostało uhonorowanych Krzyżami Zasługi, Medalami Zasłużonych dla Warmii i Mazur, nagrodami kuratora oświaty i dyrektora ośrodka.

            W drugim dziesięcioleciu zwiększono liczbę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, wypełniających czas wolny oraz wydłużających pobyt młodzieży w szkole

            W trzecim dziesięcioleciu ze względów obiektywnych, głównie ograniczeń budżetu w oświacie zmniejszono liczbę kół zainteresowań i organizacji szkolnych. Nie znaczy to, że dzieci pozbawiono możliwości samorealizacji w dziedzinie osobistych zainteresowań. Zajęcia w kołach przedmiotowych zostały zastąpione zespołami zainteresowań funkcjonującymi w ramach zajęć prowadzonych w internacie. Wychowankowie mieli więc możliwość rozwijania zainteresowań biorąc udział w pracach zespołu sportowo-turystycznego, plastycznego, tanecznego, wokalnego, hafciarskiego, kulinarnego.

            W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych szczególną uwagę zwrócono na rozwój działalności rewalidacyjnej i terapeutycznej. Oprócz psychologa zatrudniono również pedagoga.

            Znacznym osiągnięciem ostatnich lat jest uruchomienie i rozwinięcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. W roku szkolnym 1996/97 otwarto klasę I wielozawodową dla dziewcząt i chłopców o profilach: ogrodnictwo, przetwórstwo owocowo-warzywne, ślusarstwo. W następnym roku uruchomiono klasę I wielozawodową o profilach: krawieckim, ogrodniczym, budowlanym.

            1 września 1999 roku w Ośrodku powstało gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu lekkim, a w roku szkolnym 2000/2001 powstało gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

 Zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej uczą się dziewczęta i chłopcy z miasta i okolic.

            Placówka wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.

Zaangażowanie kadry oraz pozyskani sponsorzy pozwalają na poprawę bazy lokalowej oraz organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych.

  Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym jest  Starostwo Powiatowe w Szczytnie.

Wytworzył:
Udostępnił:
x x
(2004-03-04 09:11:59)
Ostatnio zmodyfikował:
x x
(2006-05-29 13:25:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki