Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

SpecjalnyOśrodek Szkolno-Wychowawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://soswszczytno.edu.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Jolanta Rudzka.
 • E-mail: sosw.szczytno@wp.pl
 • Telefon: 896242106

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: SpecjalnyOśrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. Korczaka 4 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • E-mail: sosw.szczytno@wp.pl
 • Telefon: 896242106

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie jest kompleksem trzech budynków połączonych ze sobą w jedną bryłę. Każdy budynek posiada oddzielne wejścia oraz istnieje również możliwość przemieszczania się wewnątrz pomiędzy poszczególnymi  budynkami. Wszystkie budynki posiadają wejścia przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdy. Wejścia główne do budynku szkoły , internatu oraz sali sportowej znajdują się od strony boiska szkolnego. Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku internatu znajduje przy wejściu głównym od strony boiska. Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły znajduje się przy wejściu bocznym od strony parkingu od ulicy Tetmajera. Podjazd główny dla osób niepełnosprawnych do budynku sali sportowej znajduje się przy wejściu od strony garaży od ulicy Akacjowej.

Budynek szkoły posiada dwie kondygnacje ( na parterze znajduje się sekretariat, gabinety dyrektora i zastępców, pedagoga i psychologa , dział księgowości, biblioteka oraz pracownie szkolne. Na piętrze znajdują się klasy lekcyjne ). W budynku znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                Budynek internatu posiada trzy kondygnacje ( na parterze znajduje się świetlica szkolna, pracownie edukacyjne,  oraz kuchnia i stołówka szkolna. Na I piętrze znajdują się pracownie edukacyjne oraz dział hydroterapii. Na II piętrze znajdują się pokoje sypialne oraz świetlice dla dzieci mieszkających w internacie. W budynku znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                              

Budynek sali sportowej posiada dwie kondygnacje ( na parterze znajduje sala gimnastyczna z zapleczem, siłownia oraz dział rehabilitacji. Na piętrze znajdują się pomieszczenia edukacyjne oraz świetlica. W budynku znajduje się winda do przewozu osób niepełnosprawnych oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Na posesję Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego można wejść lub wjechać od strony ulicy Korczaka oraz od strony ulicy  Akacjowej. Na terenie posesji znajdują się parkingi  usytuowane przy budynkach sali sportowej oraz szkoły.
 

Ułatwienia

Szkoła  posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu  z minimum trzydniowym wyprzedzeniem  w celu umówienia spotkania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Strzelec Roman
(2020-09-23 12:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Strzelec Roman
(2023-03-30 11:32:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki